تلگرام مجله کارگزینی
منوی دسته بندی

آیین نامه اجرایی قانون نحوه انتصاب اشخاص در مشاغل حساس

آیین نامه اجرایی قانون نحوه انتصاب اشخاص در مشاغل حساس (تصویب‌نامه شماره ۳۵۴۳۴/ت۶۱۷۵۶هـ مورخ ۲/۱۶/ ۱۴۰۳ هیئت وزیران)

وزارت اطلاعات – وزارت دادگستری – سازمان اداری و استخدامی کشور

مجله کارگزینی – هیئت وزیران در جلسه ۱۴۰۳/۲/۵ به پیشنهاد وزارت اطلاعات (با همکاری سازمان اداری و استخدامی کشور) و به استناد ماده (۵) قانون نحوه انتصاب اشخاص در مشاغل حساس مصوب ۱۴۰۱ آیین نامه اجرایی قانون مذکور را به شرح زیر تصویب کرد:

آیین نامه اجرایی قانون نحوه انتصاب اشخاص در مشاغل حساس

ماده ۱- در این آیین نامه اصطلاحات زیر در معانی مشروح مربوط به کار می‌روند:

۱- قانون: قانون نحوه انتصاب اشخاص در مشاغل حساس مصوب ۱۴۰۱

۲- دستگاه: دستگاههای مشمول حکم ماده (۱) قانون حراست مراکز و دفاتر مرکزی حراست هر یک از دستگاه‌ها.

۴- کاربرگ: کاربرگ متحدالشکلی که توسط وزارت اطلاعات و سازمان اطلاعات سپاه طراحی و حراست‌ها مکلف به درج اطلاعات نامزدهای تصدی مشاغل حساس در آن می‌باشند.

۵- مراجع سه گانه: وزارت اطلاعات، سازمان اطلاعات سپاه و قوه قضاییه

۶- سامانه بستر ارتباطی برخط که به منظور انجام استعلامات تعیین صلاحیتی و پاسخگویی به آنها راه اندازی می‌شود.

۷- مشاغل و پست‌های حساس: عناوین شغل و پست ابلاغ شده توسط کارگروه تعیین مشاغل و موارد مذکور در ماده (۴) قانون

۸-کارگروه تعیین مشاغل: کار گروهی متشکل از نمایندگان وزارت اطلاعات، سازمان اطلاعات سپاه، سازمان اداری و استخدامی کشور و نماینده تام الاختیار دستگاه

۹- مسئول بررسی شرایط قانونی: نماینده تام الاختیار هر یک از مراجع سه گانه برای پاسخگویی به استعلام‌ها

۱۰- استعلام: نامه مکتوب / الکترونیکی حراست یا مقام منصوب کننده خطاب به نمایندگان مراجع سه گانه به همراه کاربرگ فرد برای انجام عملیات بررسی صلاحیتها.

۱۱- پاسخ استعلام: نامه مکتوب / الکترونیکی نمایندگان مراجع سه گانه خطاب به حراست یا مقام منصوب‌کننده که اظهارنظر مراجع سه گانه مبنی بر موافقت یا مخالفت با انتصاب به صورت صریح و شفاف در آن درج شده است.

۱۲- مقام منصوب کننده: بالاترین مقام دستگاه یا هیئت ها و شوراها و سایر مقاماتی که براساس قوانین و مقررات مربوط، اختیار انتصاب افراد در مشاغل و پستهای حساس را دارند.

ماده ۲- مقام منصوب کننده مکلف است در انتصاب افراد به مشاغل و پستهای حساس ضمن احراز شرایط مندرج در ماده (۱) قانون وجود یا فقدان شرایط مقرر در ماده (۲) قانون را از مدیر حراست دستگاه استعلام نماید . حراست دستگاه موظف است حداکثر (۲۴) پس از دریافت استعلام نسبت به ارسال آن برای مراجع سه گانه اقدام نماید. تأخیر در ارسال استعلام از سوی حراست دستگاه برای مراجع سه گانه بیش از مدت زمان فوق الذکر به منزله تخلف اداری محسوب و مدیر حراست دستگاه به مرجع رسیدگی به تخلفات اداری اصلاح مربوط معرفی می‌شود.

تبصره ۱- مراجع سه گانه موظفند ظرف یک ماه از تاریخ دریافت استعلام پاسخ آن را ارسال نمایند.

تبصره ۲- عدم ارائه پاسخ استعلام در مهلت یادشده به منزله موافقت با انتصاب تلقی می شود و در صورت انتصاب مسئولیتی متوجه مقام منصوب کننده نیست.

تبصره ۳- مقام منصوب کننده می‌تواند رأساً با رعایت موازین این آیین نامه و در موارد ضروری از مراجع سه گانه استعلام نماید.

تبصره ۴- مراجع سه گانه موظفند ظرف یک ماه از تاریخ ابلاغ این آیین نامه، مسئول بررسی شرایط قانونی خود را همراه با کاربرگ مورد نیاز و نمونه امضای رسمی به دستگاه‌های اجرایی معرفی نمایند.

تبصره ۵- تکمیل اطلاعات کاربرگ یا ارسال مستندات مورد نیاز برای استعلام ضروری است و مراجع سه گانه موظفند استعلامهای فاقد این شرایط را ظرف سه روز عودت دهند. عدم عودت در مهلت مذکور از سوی مراجع سهگانه به منزله آغاز فرآیند استعلام است.

ماده ۳- چنانچه برای اعلام نظر در خصوص افراد مورد استعلام در صورت منفی بودن نتیجه بررسی انجام مصاحبه توسط وزارت اطلاعات یا سازمان اطلاعات سپاه به منظور ارایه پاسخ نهایی ضروری باشد نمایندگان این دو مرجع باید ظرف (۱۰) روز مراتب را به حراست دستگاه یا مقام منصوب کننده به صورت مکتوب منعکس نمایند حراست یا مقام منصوب کننده نیز مکلف است ترتیبات لازم را به منظور انجام مصاحبه در محل سازمان متقاضی به کارگیری به عمل آورد در صورتی که امکان انجام مصاحبه در زمان قانونی به دلیل اعلام حراست یا مقام منصوب کننده مبنی بر عدم دسترسی به فرد مورد استعلام با استناد به مواردی از قبیل بیماری یا مسافرت مهیا نشود پس از برگزاری مصاحبه پاسخ استعلام ارائه می.شود بررسیهای ناشی از انجام مصاحبه در مهلت قانونی یک ماه محاسبه می‌شود.

تبصره ۱- عدم حضور غير موجه فرد به تشخیص مقام منصوب کننده در جلسه مصاحبه هماهنگ شده یا اعلام مکتوب وی به مقام منصوب کننده یا حراست یا مراجع سه گانه مبنی بر عدم تمایل به تداوم فرآیند استعلام یا مصاحبه به منزله منتفی بودن استعلام تلقی می شود این موضوع مانع استعلام مجدد نمی‌باشد.

تبصره ۲- در صورت موجه بودن غیبت فرد در جلسه ،مصاحبه فرد موظف است مراتب و ادله موجه بودن عدم حضور خود را به اطلاع مقام منصوب کننده یا حراست دستگاه رسانیده و حداکثر (۵) روز بعد، مصاحبه برای بررسی صلاحیت از سوی مرجع درخواست کننده برگزار شود.

ماده ۴- مقام منصوب کننده یا حراست دستگاه موظف است پس از دریافت پاسخ استعلام در صورت اعلام عدم احراز صلاحیت فرد مورد استعلام نتیجه را ظرف (۲۴) ساعت به وی ابلاغ نماید. در صورت اعتراض، فرد مورد استعلام مراتب را به همراه توضیحات و مستندات ظرف پنج روز پس از ابلاغ به مقام منصوب کننده یا حراست دستگاه اعلام می نماید. اعتراض وی توسط حراست ظرف (۴۸) ساعت به مرجع رد صلاحیت کننده منعکس می‌شود. مرجع رد صلاحیت کننده موظف به بررسی اعتراض و اعلام نظر مجدد ظرف (۱۰) روز می‌باشد. بررسی اعتراض دلیل بر تغییر نظر اولیه مرجع رد صلاحیت کننده نیست.

تبصره ۱- رسیدگی به اعتراض فرد مورد استعلام توسط مرجع رد صلاحیت کننده جزه فرآیند مهلت قانونی یک ماهه نیست.

تبصره ۲- حراست مکلف است امکان اعتراض فرآیند و مدت زمان آن را همزمان با ابلاغ نتیجه استعلام به فرد مورد استعلام اطلاع دهد.

ماده ۵- در صورت وقوع شرایط مندرج در تبصره (۳) ماده (۱) قانون، بالاترین مقام دستگاه می‌تواند ضمن ارسال مدارک و مستندات لازم از طریق حراست حداکثر ظرف (۵) روز به دبیرخانه کارگروه تعیین صلاحیت بین دستگاهی موضوع تبصره (۳) ماده (۱) قانون تقاضای رسیدگی مجدد نماید. دبیر کارگروه مذکور حداکثر ظرف (۱۰) روز باید نسبت به تشکیل کارگروه و رسیدگی مجدد و اعلام نتیجه اقدام نماید.

تبصره- اتخاذ تصمیم در کارگروه با رای اکثریت معتبر است..

ماده ۶- استعلام‌های دارای قانون خاص که مصداق مشاغل و پست‌های حساس موضوع قانون و این آیین‌نامه نیستند از قبیل کانون وکلا و اعضای هیئت علمی، تابع قوانین و مقررات خاص خود می‌باشد.

ماده ۷- آن بخش از سوابق و مستندات مربوط به افراد که براساس حکم قطعی مراجع صالح قضایی فاقد اعتبار تشخیص داده شده یا رأی بر برائت افراد مورد استعلام صادر شده باشد، در اظهار نظر در خصوص صلاحیت افراد قابل استناد نیست و ممنوعیت برای انتصاب فرد ایجاد نمی‌نماید.

ماده ۸- حراست دستگاه مکلف است گزارش انتصابات جدید انجام شده در مشاغل و پست‌های حساس را در پایان هر فصل به سازمان اداری و استخدامی کشور اعلام نماید و سازمان یادشده همکاری لازم در تبادل اطلاعات را با مراجع سه گانه به عمل می آورد.

ماده ۹- چنانچه صلاحیت افراد مورد استعلام مطابق قانون و این آیین نامه از سوی مراجع سه گانه به صورت مکتوب تأیید ،شود هرگونه اقدام دیگر برای تغییر نتیجه استعلام بلااثر است.

ماده ۱۰- به منظور تعیین مشاغل و پست‌های حساس دستگاه بالاترین مقام دستگاه مکلف است براساس ماده (۳) قانون ظرف سه ماه نسبت به پیشنهاد مشاغل و پست‌های حساس خود به دبیرخانه کارگروه تعیین مشاغل (که در وزارت اطلاعات سازمان حراست كل کشور تشکیل می‌شود) به منظور طرح و تصویب اقدام نماید.

تبصره- تا زمان تصویب مشاغل و پستهای حساس جدید دستگاه مفاد ماده (۴) قانون و عناوین پیشین ابلاغی سازمان حراست کل کشور در صورت مطابقت با ماده (۴) قانون ملاک عمل می‌باشد.

ماده ۱۱- سازمان حراست کل کشور موظف است ظرف شش ماه از تاریخ لازم‌الاجراشدن این آیین نامه نسبت به راه اندازی سامانه از محل اعتبارات مصوب مربوط اقدام نماید. تا زمان راه اندازی این سامانه استعلام به صورت مکتوب و با طی فرآیندهای مندرج در این آیین نامه صورت می‌پذیرد.

ماده ۱۲- بررسی صلاحیت‌ها از سوی مراجع سه گانه صرفاً مربوط به موارد مندرج در بندهای ماده (۲) قانون بوده و بررسی شایستگی‌های مدیریتی و اجرایی افراد براساس قوانین و مقررات انجام می‌شود.

محمد مخبر- معاون اول رییس‌جمهور

kargozin.com وب‌سایت

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *