تلگرام مجله کارگزینی
منوی دسته بندی

بخشنامه دستمزد مبنای کسر حق بیمه در سال ۱۴۰۳

دستمزد مبنای کسر حق بیمه در سال ۱۴۰۳

بخشنامه شماره ۱۰۰۰/۱۴۰۳/۱۱۵ مورخ ۱۴۰۳/۰۱/۰۸ سازمان تأمین اجتماعی

معاونین محترم
مدیران مستقل سناد
مدیران کل تامین اجتماعی استان
مدیران درمان تأمین اجتماعی استان
مدیران عامل شرکت ها و موسسات

با سلام

به پیوست تصویر بخشنامه شماره ۲۷۶۷۱۶ مورخ ۱۴۰۲/۱۲/۲۹ وزارت محترم تعاون، کار و رفاه اجتماعی موضوع تصویب‌نامه جلسه مورخ ۱۴۰۲/۱۲/۲۹ شورایعالی کار در خصوص تغییر حداقل دستمزد روزانه و سایر سطوح دستمزدی و حداقل مزایای پرداختی به کارگران مشمول قانون کار در سال ۱۴۰۳ ارسال و میزان افزایش دستمزد روزانه مبنای کسر حق بیمه از ابتدای سال جاری را به شرح ذیل اعلام می‌نماید. واحدهای اجرایی مکلفند ضمن اطلاع رسانی به کارفرمایان مشمول قانون تامین اجتماعی مراتب را به هنگام دریافت لیست و حق بیمه ماهیانه رعایت نمایند:

بخشنامه دستمزد مبنای کسر حق بیمه در سال ۱۴۰۳

۱حداقل دستمزد روزانه مبنای وصول حق بیمه بیمه شدگان مشمول قوانین کار و تامین اجتماعی (به استثنای مشاغل و فعالیت‌های دارای دستمزد مقطوع) مبلغ ۲,۳۸۸,۷۲۸ ریال اعلام می‌گردد.

۲سایر سطوح دستمزدی براساس آخرین دستمزد روزانه سال ۱۴۰۲ معادل ۲۲ درصد به علاوه رقم ثابت روزانه ۲۳۰,۰۲۶ ریال به شرح ذیل افزایش می‌یابد.

مزد روزانه شغل سال ۱۴۰۳ = (۲۳۰,۰۲۶ + ۲۲/۱ * آخرین مزد روزانه شغل در سال ۱۴۰۲)

۳با توجه به اینکه طبق بندهای (۲)، (۳)، (۴) و (۵) تصویبنامه فوق الذکر مقرر گردیده است کارفرمایان مشمول قانون کار به کلیه کارگران اعم از دائم و موقت و مجرد یا متأهل ماهیانه مبلغ ۱۴,۰۰۰,۰۰۰ ریال بابت کمک هزینـه اقلام مصرفی خانوار به عنوان مزایای رفاهی و انگیزه ای مبلغ ۹,۰۰۰,۰۰۰ ریال بابت کمک هزینه مسکن کارگری، مبلغ ۱۰۰،۰۰۰،۲ ریال بعنوان پایه سنواتی (که در سال ۱۴۰۳ دارای یکسال سابقه کار شده یا یکسال از دریافت آخرین پایه سنواتی آنان گذشته باشد) و همچنین حق تاهل پرداخت نمایند، لذا کارفرمایان کارگاه‌های مشمول قانون کار می‌بایست طبق بند (۵) ماده (۲) قانون تامین اجتماعی و آیین نامه اجرایی ماده (۳۹) قانون اخیرالذکر با رعایت بخشنامه‌های (۵) و (۵/۱) جدید درآمد به هنگام تنظیم صورت مزد و مزایا نسبت به درج مبالغ یادشده به همراه سایر اقلام مشمول کسر حق بیمه از جمله اضافه کاری و در ستون مربوطه و کسر حق بیمه متعلقه و پرداخت آن به شعبه اقدام نمایند.

توجه: لازم به ذکر می‌باشد که چنانچه براساس مصوبه هیأت محترم وزیران، مبلغ حق مسکن قابل پرداخت به بیمه شدگان در سال ۱۴۰۳ افزایش یابد، مراتب مجدداً جهت اقدام اعلام خواهد شد.

۴طبق بند (۵) تصویبنامه فوق الذکر، مقرر گردیده است که کارفرمایان مشمول قانون کار به کلیه کارگران متأهل اعم از مرد و زن از ابتدای فروردین ماه ۱۴۰۳ ماهانه مبلغ ۵.۰۰۰.۰۰۰ ریال به عنوان حق تأهل پرداخت نمایند.

۵به موجب بند (۲) مصوبه مزبور و تبصره‌های ذیل آن و نیز دستورالعمل‌های صادره از سوی اداره کل روابط کار، جبران خدمت و بیمه بیکاری وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی و جداول مربوطه، کلیه کارفرمایان مکلفند از مبلغ مزد پایه سنواتی کارگران مشمول قانون کار (اعم از کارگاه‌های دارای طرح طبقه بندی و فاقد طرح طبقه بندی مشاغل) که “دارای حداقل یک سال سابقه کار در همان کارگاه شده، یا یک سال از دریافت آخرین پایه سنواتی آنان گذشته است” مبلغ روزانه ۷۰,۰۰۰ ریال، حق بیمه متعلقه را کسر و با رعایت ماده (۳۹) قانون تامین اجتماعی و آئین نامه اجرایی مربوطه به سازمان پرداخت نمایند.

۶به هنگام محاسبه حق بیمه آن دسته از بیمه شدگان که در آخرین گزارش بازرسی انجام شده مربوط به قبل از ۱۴۰۳/۰۱/۰۱، دستمزد آنان بیش از حداقل دستمزد روزانه (۴۲۸، ۱،۷۶۹ ریال) درج گردیده است، چنانچه در سال ۱۴۰۳ کارفرما از ارسال لیست و پرداخت حق بیمه بیمه‌شدگان مذکور خودداری و یا در لیست‌های ارسالی ترک کار آنها را اعلام ،ننماید می‌بایست دستمزد و مزایای آنها به شرح بندهای فوق‌الذکر تعیین و سپس مبنای محاسبه حق بیمه ماه‌هایی که لیست آن ارسال نشده است قرار گیرد.

۷حداقل مبنای پرداخت حق بیمه بیمه‌شدگان ادامه بیمه به طور اختیاری مطابق بخشنامه (۶۸۶) امور بیمه شدگان به شماره ثبت ۱۰۰۰/۹۸/۱۸ مورخ ۱۳۹۸/۱/۵ برابر ۱/۲ حداقل دستمزد مصوب شورایعالی کار خواهد بود.

همچنین مبنای پرداخت حق بیمه بیمه‌شدگان ادامه بیمه به طور اختیاری که مبنای پرداخت حق بیمه آنان در سال ۱۴۰۲ از رقم روزانه ۱,۷۶۹۴۲۸ ریال بیشتر می‌باشد، همانند سایر سطوح دستمزدی معادل ۲۲ درصد بـه علاوہ رقم ثابت روزانه ۲۳۰,۰۲۶ ریال مطابق روش ذیل در سال جاری افزایش می یابد که در هر حال از ۱/۲ حداقل دستمزد مصوب شورایعالی کار کمتر نخواهد بود.

مبنای پرداخت حق بیمه روزانه در سال ۱۴۰۳ = (۲۳۰,۰۲۶ + ۲۲/۱ * آخرین مبنای پرداخت حق بیمه روزانه در سال ۱۴۰۲)

۸حداقل مبنای پرداخت حق بیمه بیمه شدگان صاحبان حرف و مشاغل آزاد در سال ۱۴۰۳ معادل رقم روزانه ۲,۳۸۸,۷۲۸ ریال خواهد بود. همچنین با توجه به مفاد بند ۴ دستور اداری شماره ۱۰۰۰/۹۹/۱۲۱۲۶ مورخ ۹۹/۱۲/۲۰ در مواردی که دستمزد مبنای پرداخت حق بیمه صاحبان حرف و مشاغل آزاد بالاتر از حداقل دستمزد مصوب شورایعالی کار در سال ۱۴۰۲ باشد، م‌یبایست ضریب دستمزد مربوطه نسبت به حداقل دستمزد مصوب شورایعالی کار در سال ۱۴۰۳ رعایت گردد.

مثال) بیمه‌شده‌ای در سال ۱۴۰۲ نسبت به انعقاد قرارداد بیمه صاحبان حرف و مشاغل آزاد با دستمزد مبنای پرداخت حق بیمه روزانه ۶۸۵، ۴،۰۶۹ ریال اقدام نموده است. با توجه به اینکه دستمزد روزانه مذکور نسبت به حداقل دستمزد سال ۱۴۰۲ معادل ۲/۳ می‌باشد، بنابراین دستمزد مبنای پرداخت حق بیمه روزانه وی در سال ۱۴۰۳ برابر فرمول ذیل به مبلغ ۵٬۴۹۴,۰۷۴ ریال خواهد بود.

دستمزد مبنای پرداخت حق بیمه سال ۱۴۰۳ = (۷۲۸، ۲,۳۸۸ * ضریب دستمزد مربوطه نسبت به حداقل دستمزد سال ۱۴۰۲ معادل ۲/۳)

تذکر: مینای پرداخت حق بیمه بیمه شدگان ایرانیان خارج از کشور و بیمه های توافقی مطابق دستور اداری شماره ۱۰۰۰/۹۹/۱۲۱۲۶ مورخ ۹۹/۱۲/۲۰ خواهد بود.

۹کلیه پرداختی‌های آن دسته از مقرری‌بگیران بیمه بیکاری که تاریخ وقوع بیکاری آنان از تاریخ ۱۴۰۳/۰۱/۰۱ به بعد می‌باشد با رعایت حداقل دستمزد سال ۱۴۰۳ خواهد بود. همچنین پرداختی‌های آن دسته از مقرری بگیران بیمه بیکاری سنوات قبل که در سال ۱۴۰۳ ادامه می یابد و مبلغ آن کمتر از حداقل دستمزد سال ۱۴۰۳ می‌باشد تا مبلغ حداقل دستمزد سال ۱۴۰۳ ترمیم می‌گردد.

۱۰ضریب دستمزد رانندگان حمل و نقل بار و مسافر بین شهری موضوع بند (۷) هشتصد و چهارمین جلسه هیأت مدیره مورخ ۱۳۸۱/۳/۲۶ و اصلاحات بعدی آن در سال‌های ۱۳۹۷ و ۱۴۰۲ به شرح ذیل تعیین و از تاریخ ۱۴۰۳/۰۱/۰۱ مبنای دریافت حق بیمه و ارایه تعهدات قانونی تعیین می‌گردد.

الف) رانندگان بین شهری:

رانندگان وانت بار، سواری، مینی بوس، کامیونت و

رانندگان اتوبوس، کامیون و ..

۱/۳۵ برابر حداقل دستمزد

۱/۶۵ برابر حداقل دستمزد

ب) رانندگان درون شهری

رانندگان حمل بار

رانندگان حمل مسافر (سواری، مینی بوس و )

رانندگان اتوبوس درون شهری

۱/۱ برابر حداقل دستمزد

۱/۱ برابر حداقل دستمزد

۱/۱ برابر حداقل دستمزد

با توجه به مراتب فوق دستمزد مقطوع روزانه رانندگان مشمول قانون بیمه اجتماعی رانندگان حمل و نقل بار و مسافر بین شهری (ضریب (۱/۶۵) معادل ۳,۹۴۱,۴۰۰ ریال بابت رانندگان مینی بوس و سواری(ضریب ۱/۳۵) معادل ۳,۲۲۴,۷۸۰ ،ریال سایر رانندگان و رانندگان تاکسی وانت بار و مینی بوس درون شهری (ضریب (۱/۱) معادل ۲,۶۲۷,۶۰۰ ریال تعیین می‌گردد.

۱۱ضرایب دستمزد مقطوع کارگران ساختمانی موضوع «بند (۳) دوهزار و یکصد و یازدهمین» صورتجلسه مورخ ۱۴۰۲/۰۶/۱۴ هیات مدیره محترم سازمان، به شرح ذیل تعیین و از تاریخ ۱۴۰۳/۱/۱ مبنای دریافت حق بیمه و تعهدات قانونی قرار می‌گیرد.

الف)- کارگر درجه یک (کارگر ماهر، استادکار) ۱/۹ برابر حداقل دستمزد

ب)- کارگر درجه دو (کارگر نیمه ماهر، کمک استادکار) ۱/۶ برابر حداقل دستمزد

ج)- کارگر درجه سه (کارگر عمومی) ۱/۳ برابر حداقل دستمزد

با توجه به بند فوق حق بیمه کارگران ساختمانی می‌بایست براساس سطح مهارت اعلام شده در کارت مهارت فنی آنان و براساس دستمزد مقطوع روزانه شغل مربوطه با اعمال ضرایب ۱/۳، ۱/۶ ، ۱/۹ برابر حداقل دستمزد (به ترتیب ۳,۱۰۵,۳۴۶، ۳,۸۲۱,۹۶۵ و ۴,۵۳۸,۵۸۳ ریال) براساس سطح مهارت کارگران مزبور و با رعایت مصوبات هیات مدیره محاسبه و وصول گردد.

۱۲با عنایت به مصوبات شورای عالی تامین اجتماعی و هیات امنای محترم سازمان تامین اجتماعی، حداکثر دستمزد روزانه مشمول کسر حق بیمه از ابتدای سال جاری ۷ برابر حداقل دستمزد روزانه تعیین و رعایت موضوع حسب مورد در ماه‌های ۳۱، ۳۰ و ۲۹ روزه الزامی می‌باشد.

۱۳مرکز فناوری اطلاعات، آمار و محاسبات می‌بایست حداکثر ظرف مدت یک هفته پس از صدور این بخشنامه تمهیدات لازم را بمنظور بروزرسانی نرم افزارهای موجود و طراحی و پیاده سازی سایر نرم افزارهای مورد نیاز را با همکاری شرکت مشاور مدیریت و خدمات ماشینی تامین فراهم نمایند.

مسئول حسن اجرای مفاد این بخشنامه، مدیران ستادی، مدیران کل، معاونین، روسای ادارات کل استان‌ها و مسئولین ذیربط در واحدهای اجرایی خواهند بود.

میرهاشم موسوی- مدیر عامل سازمان تأمین اجتماعی

 

kargozin.com وب‌سایت

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *