تلگرام مجله کارگزینی
منوی دسته بندی

تصویبنامه هیات وزیران؛ در خصوص برقراری فوق‌العاده ویژه کارکنان وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات

تصویبنامه هیات وزیران؛
در خصوص برقراری فوق‌العاده ویژه کارکنان وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات
مصوبه شماره ۶۶۶۸۹/م ات ۶۲۲۸۸ هـ مورخ ۱۴۰۲/۱۱/۱۷ هیات وزیران


هیئت وزیران در جلسه ۱۴۰۲/۱۱/۱۱ به پیشنهاد شماره ۱۱۸۱۶۱ مورخ ۱۴۰۲/۱۱/۳ سازمان اداری و استخدامی کشور و با تایید شورای حقوق و دستمزد و به استناد بند (۱۰) ماده (۶۸) قانون مدیریت خدمات کشوری مصوب ۱۳۸۶ تصویب کرد:
۱_ سقف فوق العاده ویژه موضوع بند (۱۰) ماده (۶۸) قانون مدیریت خدمات کشوری مصوب ۱۳۸۶ وفق الگوی طبقه بندی مشاغل مصوب شورای توسعه مدیریت و سرمایه انسانی با رعایت سلف بیست و پنج درصد (۲۵) از مشاغل مصوب وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات و دستگاههای تابع و وابسته برای مشاغل عمومی تا سی و پنج درصد (۳۵) مجموع حقوق ثابت و فوق العادههای مستمر و برای مشاغل اختصاصی تا پنجاه درصد (۵۰) مجموع حقوق ثابت و فوق العادمهای مستمر به شرح جدول پیوست که تأیید شده به مهر دفتر هیئت دولت است تعیین می‌شود.
۲_ اجرای این تصویبنامه از اول مهرماه ۱۴۰۲ مشروط به آنکه در سقف اعتبارات مربوط و تخصیص صادره از محل منابع داخلی دستگاه ،باشد به نحوی که هیچ گونه خللی در انجام وظایف ذاتی و تأمین هزینه های اجتناب ناپذیر دستگاه ایجاد نماید، مجاز است.
۳_ وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات موظف است اعتبار مورد نیاز برای اجرای این تصویب نامه را به تایید سازمان برنامه و بودجه کشور برساند.
۴_ کارکنان مشاغل حقوقی و حوزه فناوری اطلاعات مشمول تصویب نامه شماره ۰۱/۶۷۵۹۷/م/ت ۶۱۰۳۴ هـ مورخ ۱۴۰۱/۱۲/۲۰ خواهند بود.
محمد مخبرمعاون اول رئیس جمهور

فوق العاده ویژه
مجله کارگزینی وب‌سایت

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *