تلگرام مجله کارگزینی
منوی دسته بندی

شیوه نامه نقل و انتقالات نیروهای آموزشی متقاضی انتقال دائم و موقت برون و درون استانی ۱۴۰۴-۱۴۰۳

شیوه نامه نقل و انتقالات نیروهای آموزشی متقاضی انتقال دائم و موقت برون و درون استانی ۱۴۰۴-۱۴۰۳

مدیریت آموزش و پرورش منطقه …. شهر تهران

موضوع شیوه نامه نقل و انتقال نیروهای رسمی و پیمانی ۱۴۰۴-۱۴۰۳

با سلام و احترام
به منظور افزایش بهره وری و ساماندهی نیروی انسانی، افزایش رضایت شغلی و تسهیل شرایط خدمت فرهنگیان محترم، به پیوست تصویر شیوه نامه – ۷۱۰/۱۰ ۱۴۰۳/۰۲/۲۹ وزارت متبوع، در خصوص نقل و انتقالات نیروهای رسمی، پیمانی شاغل در واحدهای آموزشی متقاضی انتقال دائم و موقت برون و درون استانی در سال تحصیلی ۱۴۰۴-۱۴۰۳ جهت اطلاع و اقدام لازم برابر مقررات ارسال می گردد. مقتضی است با تاکید بر مدیریت کمبود و بهبود تراز نیروی انسانی و سایر ضوابط و مقررات مربوطه و لحاظ بازنشستگان ورودی از محل فارغ التحصیلان دانشگاه فرهنگیان، شهید رجایی و استخدام ماده ۲۸ سال ۱۴۰۲، تصمیمات لازم در کمیته توسعه مدیریت منطقه الخاذ گردد.

الف) نقل و انتقال بین استانی

فرآیند نقل و انتقال بین استانی بر اساس شیوه نامه ۱۴۰۳/۰۲/۲۹_۷۱۰/۱۰، با توجه به شرایط متقاضیان ، لیست فضلی امتیاز تایید شده آنان ، بر اساس وضعیت نیروی انسانی (گروه، رشته، جنسیت)، رعایت دستورالعمل توسعه سنواتی ساماندهی نیروی انسانی، مطابق جدول زمانبندی پیوست ثبت اطلاعات و تکمیل فرم امتیازیندی و صرفاً از طریق سامانه my.medu.ir انجام خواهد شد.

تحقق هر نوع انتقال ، منوط به نیاز در مقصد و عدم نیاز در میدا و رعایت شرط تأمین نیرو در منطقه میدا از محل ابلاغ موظف یا غیر موظف خواهد بود.

نقل و انتقال

بسیار مهم : در خصوص تقاضای انتقال (موقت دانم) پرسنل با کمتر از ۵ سال سابقه خدمت تجربی با توجه به نیاز شدید نیروی انسانی در سال تحصیلی آتی، سیاست انقباضی الزامی است.

۱_ متقاضیان انتقال موقت برون استانی در صورت تمدید انتقال در سال ۱۴۰۳، نیز باید در خواست انتقال جدید خود را در سامانه مربوطه ثبت و از تایید آن اطمینان حاصل نمایند.


۲- عدم مراجعه افراد انتقال یافته به محل های تعیین شده پس از اعلام نتیجه ، غیبت تلقی می شود. لذا مبادی خدمتی از به کارگیری آنان خودداری نموده و ادارات آموزش و پرورش مقصد نیز مراتب غیبت را به هیأت تخلفات اداری کارکنان اعلام نمایند.


۳_ امور اداری مناطق مکلفند به تمامی منتقلین موقت (ورودی و خروجی سال تحصیلی ۱۳۰۳-۱۴۰۲) اطلاع رسانی نمایند تا جهت تعیین وضعیت اشتغال و با انتقال (تمديد انتقال) حداکثر تا ۱۴۰۳/۰۳/۱۲ پیگیری مربوطه بر اساس مفاد این شیوه نامه نمایند. بدیهی است به کارگیری و ساماندهی نیروهای موقت ورودی سال قبل در سال تحصیلی جدید بدون انجام روند قانونی و تایید نهایی در سامانه hrm تخلف محسوب می شود.

الزامی است مراتب به همراه فهرست منتقلین موقت (ورودی و خروجی) جهت اقدام لازم به اطلاع دوره تحصیلی مربوطه ابلاغ گردد و مقاطع بدون هماهنگی یا امور اداری از ساماندهی نیروهای انتقالی خودداری نمایند.


۴_ هر گونه درخواست خارج از سامانه و یا پس از مهلت تعیین شده امکان پذیر نخواهد بود.


۵_ عدم مراجعه افراد انتقال یافته به منطقه مقصد، پس از اعلام نتیجه، غیبت تلقی می‌گردد.

۶_ در خصوص ورودی های بین استانی مناطق مقصد مکلفند قبل از پایان دوره انتقال موقت افراد منتقل شده سال قبل، نسبت به صدور حکم پایان ماموریت و اطلاع رسانی به افراد ذینفع اقدام نموده و در صورت عدم تمدید انتقال از سازماندهی و صدور ابلاغ تدریس برای آنان خودداری نمایند.


در خصوص خروجی های بین استانی ادارات مناطق مبدا موظفند پس از پایان تاریخ انتقال، نسبت به پیگیری و تعیین وضعیت خدمتی افراد و صدور ابلاغ خدمت تا شروع سال تحصیلی اقدام نمایند.


بدیهی است عدم اقدام به موقع به منزله ترک فعل و اهمال در انجام وظایف قانونی تلقی می گردد.

ب) نقل و انتقال درون استانی

نقل و انتقال

۱- انتقال (خروجی) بر اساس رعایت عدم نیاز در مبدا و نیاز در مقصد و اولویت نیاز بیشتر و تأیید این اداره کل صورت می گیرد.


۲- مناطق مبداء بعد از اعلام نتیجه قطعی انتقالات در سامانه نسبت به صدور حکم انتقال دائم خروجی به تاریخ ۱۴۰۳/۰۷/۰۱ و ارسال مدارک مربوطه اقدام نمایند.


تبصره: ارسال پرونده کامل منتقلین به مقصد حداکثر ۴۵ روز بعد از صدور حکم انتقال دائم و برگ شماری آن توسط مبدأ الزامی است.

۳- عدم مراجعه منتقلین پس از اعلام نتیجه انتقالات به منطقه مقصد غیبت تلقی و با آنان برابر مقررات رفتار خواهد شد. بنابراین منطقه مبدا به هیچ عنوان مجوز بکارگیری مجدد این نیروها را نداشته و مناطق مقصد مکلفند موضوع را در اسرع وقت به هیات محترم بدوی رسیدگی به تخلفات اداری کارکنان و مدیریت منابع انسانی و امور اداری این اداره کل منعکس نمایند.

ج) نکات قابل توجه و بسیار مهم در انتقال درون و برون استانی

۱- ثبت اطلاعات، تکمیل فرم امتیازبندی صرفاً در سامانه my.medu.ir


۲- تحویل مدارک و مستندات به کارشناسی امور اداری آموزش و پرورش محل خدمت

۳- مسئولیت ثبت اطلاعات همکاران در سامانه نقل و انتقالات به عهده خود متقاضیان میباشد و ادارات آموزش و پرورش مسئولیتی در این خصوص ندارند.

۴- ضروری است ،مدیران معاونین و سایر عوامل اجرایی واحدهای آموزشی و نیروهای شاغل در پستهای اداری که متقاضی انتقال به صورت آموزشی می باشند ، در رشته شغلی اصلی خود نسبت به ثبت درخواست انتقال در سامانه اقدام نمایند.

۵- مدیران محترم مناطق با اهتمام و بهره گیری از تمام ظرفیتها و امکانات و توانایی مسئولین ذیربط، ضمن اطلاع رسانی شایسته ، بر حسن اجرای دقیق این شیوه نامه نظارت نموده و تمهیدات لازم را به نحوی فراهم نمایند تا مانع از مراجعه حضوری متقاضیان به این اداره کل و یا ستاد وزارتی گردد. (ضروری است مدیران مدارس این دستورالعمل را به رؤیت همکاران در واحدهای آموزشی برسانند)


۶- با توجه به سامانه ای بودن فرآیند نقل و انتقال درون و برون استانی ، مناطق از هر گونه مکاتبه و یا ارجاع همکاران به این اداره کل و یا حوزه ستادی خودداری نمایند.


۷- صدور اعلام نیاز آموزشی به هر نحو ممکن ، ممنوع است.

۸- بررسی کلیه درخواستهای متقاضیان انتقال مدارس استثنایی، از طریق اداره آموزش و پرورش استثنایی شهر تهران انجام میشود. لذا پس از ثبت تقاضای انتقال توسط متقاضی در سامانه ، لازم است کارشناسی امور اداری مناطق ، نسبت به ارسال فایل Excel خروجی نیروهای مذکور از سامانه انتقالات درون و برون استانی، به صورت تجمعی و از طریق اتوماسیون اداری به اداره آموزش و پرورش استثنایی شهر تهران اقدام نموده و رونوشت مکاتبات خود را به مدیریت منابع انسانی و امور اداری این اداره کل ارسال نمایند اداره آموزش و پرورش استثنایی شهر تهران موظف است پس از بررسی دقیق درخواست متقاضیان انتقال و با لحاظ شرایط جداول نیاز و مازاد نسبت به اعلام نتیجه به مناطق از طریق اتوماسیون اداری اقدام نموده و رونوشت مکاتبه را به مدیریت منابع انسانی و امور اداری اداره کل ارسال نماید.

جدول زمان بندی نقل و انتقال سامانه ای در سال تحصیلی ۱۴۰۳ – ۱۴۰۴ بین استانی

نقل و انتقال

جدول زمان بندی نقل و انتقال سامانه ای در سال تحصیلی ۱۴۰۳ – ۱۴۰۴ بین مناطق شهر تهران

نقل و انتقال

تبصره: فرم امتیازبندی بین استانی بر اساس شیوه نامه وزارتی است.

فرم امتیازبندی نقل و انتقالات بین مناطق به شرح زیر است: 

kargozin.com وب‌سایت

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *